تست استفاده بهینه از وقت

آیا از کارهایی که باید انجام بشه، فهرست تهیه میکنید؟

اگر جواب شما به سوال قبل، اغلب و گاهی هست، بعد از تهیه ی فهرست چه اتفاقی میوفتد؟

آیا احساس می‌کنید که سرتان خیلی شلوغ است اما ظاهرا کاری از پیش نمی‌برید؟

آخرین باری که برای استراحت خود وقت گذاشتید چه وقت بود؟

آیا به خاطر اتلاف وقت، مجبورید در آخرین دقایق، کار را با شتاب زدگی انجام دهید؟

آیا درباره ی خودتان این نظر را دارید که:

میخواهید سوار اتوبوس شوید و موقعی به ایستگاه می‌رسید که اتوبوس در حال حرکت است. آیا به خود زحمت میدهید به دنبال آن بدوید؟

اگر شب ها کار کرده‌اید، آیا به این دلیل بوده است که:

آیا احساس می‌کنید برای انجام کارهای مورد علاقه‌ی خود، آنقدر سرتان شلوغ است که نمی‌توانید به آن ها برسید؟

آیا عادت به شتاب و عجله دارید، حتی وقتی نیازی به این کار نیست؟

آیا باید تحت فشار باشید تا کاری را با جدیت و سرعت انجام دهید؟

آیا تلاش نموده اید صبح زود از خواب برخیزید تا به موقع در جایی حضور رسانید، ولی در نهایت با تاخیر به آن جا رسیده باشید؟

کدام یک از موارد زیر را ترجیح میدهید؟

آیا دیگران از شما می‌پرسند چگونه از پس این همه کار برمی‌آیید؟

آیا هرگز تصمیم گرفته اید برنامه ای منظم مانند نرمش ده دقیقه ای را در فعالیت های خود بگنجانید؟

اگر پاسخ شما به سوال قبل مثبت است آیا:

وقتی کار ناخوشایندی انجام میدهید آیا

آیا بهانه می آورید که برای ... وقت ندارید؟

وقتی بچه بودید آیا

اگر فرصت میافتید تا به طور مستقل کار کنید و ساعات کارتان را خودتان تنظیم کنید، آیا

آیا تاخیر دیگران شما را ناراحت میکند؟

آیا همواره احساس میکنید کسی مانع این میشود که شما با آرامش به کارتان مشغول شوید؟

وقتی برای چیزی نیم ساعت باید صبر کنید آیا

عصرها که به منزل می‌آیید آیا

کدام یک از اوقات زیر بهترین وقت روز برای شما به حساب می آیند؟

آیا شلوغ ترین ساعت کاری شما با بهترین وقت شما در روز، در یک زمان روی میدهد؟

آیا احساس میکنید حسابی خود را درگیر کرده اید؟

به طور کلی آیا شما فردی

آیا کارهای خود را قبل از زمان مقرر به اتمام میرسانید؟

وقتی به سفر میروید آیا